زانو 45 درجه 2 سر​

زانو 45 درجه 2 سر

زانو 4 درجه 2 سر یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع لوله ها در صنعت آب و فاضلاب ،آبرسانی و آبیاری تحت فشار،آبرسانی و فاضلاب ساختمان،هواکش ساختمان و... است.