زانو 90درجه

زانو 90 درجه

زانو 90 درجه برای تغییر دادن جهت در لوله کشی از آن استفاده می شود. این محصول قطعه ای کاربردی است و استفاده از آن یکی از روش های انتقال هوا در تاسیسات ساختمانی است.