تبدیل بدون سایه​

سه راهی تبدیل 110 به 63 سه سر سوکت