سه_راه_تبدیل_110_به_90_سه_سر

سه راه تبدیل 110 به 90 سه سر

سه راهی تبدیلی سه سر کوپله 90 درجه یک نوع اتصال است که در سیستم فاضلاب استفاده می‌شود تا جریان فاضلاب را به سه جهت مختلف تقسیم کند یا جریان از سه جهت مختلف را تجمیع کند.