سیفون-پایدار

سیفون پایدار

سیفون فاضلاب پلی اتیلن مانع از سرعت گرفتن فاضلاب در مسیر سیستم لوله کشی می‌شود.