لوله UPVC هواکشی ناودانی

لوله UPVC از نخستین لوله‌های پلیمری است که در صنعت ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند و ویژگی‌های منحصربه فردی دارند. لوله‌های UPVC دوام خوبی دارند، زنگ نمی‌زنند و پوسیده نمی‌شوند، و به همین دلیل توانستند به‌زودی جای لوله‌های فلزی را در صنعت، کشاورزی و مصرف‌های خانگی بگیرند.

سایز لولهضخامت لولهوزنسفتی حلقویمورد مصرفقیمت شاخه 6 متری(ریال)Cart Form

40 mm

1/8 mm

2/000 kg

-

R

1,321,200

50 mm

1/8 mm

2/500 kg

-

R

1,650,300

90 mm

1/8 mm

4/600 kg

-

R

3,036,000

63 mm

1/8 mm

3/200 kg

-

R

2,113,100

110 mm

2/2

6/800 kg

-

R

4,619,900

125 mm

2/2

8/800 kg

-

R

5,624,000

125 mm

2/2

8/800 kg

-

R

5,624,000