کوپلینگ-ترمزدار

کوپلینگ ترمزدار

کوپلینگ ترمزدار جهت اتصال لوله ها به یکدیگر استفاده میشود.