گواهی نامه ها و استانداردها

شرکت کاسپین پیمر آبراهان به منظور بهبود کیفیت کالا و خدمات و جلب رضایت مشتریان خود ضمن استقرار سیستم های مدیریتی و فراهم نمودن زیرساختهای لازم به جهت کاربردی بودن این سیستم ها نسبت به اخذ گواهینامه و مجوزهای مربوطه جهت اطمینان بیشتر مشتریان خود اقدام نموده که برخی از گواهینامه ها و مجوزهای اخذ شده عبارتند از:

استانداردها

عنوان ایزو

توضیحات کوتاه

عنوان ایزو

توضیحات کوتاه

عنوان ایزو

توضیح کوتاه

عنوان ایزو

توضیح کوتاه

عنوان ایزو

توضیح کوتاه

گواهینامه ها

عنوان

توضیحات کوتاه

عنوان

توضیحات کوتاه

عنوان

توضیحات کوتاه

عنوان

توضیحات کوتاه

عنوان

توضیحات کوتاه

عنوان

توضیحات کوتان

افتخارات ما

گواهی نامه ها و استانداردها